Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem promocji eksportu i inwestycji zagranicznych w Irlandii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2015-12-17 22:15:54
promocja, eksport, inwestycje, irlandia,

Niewielki kraj liczący ok. 4,6 mln mieszkańców eksportuje rocznie towary o wartości około 90 mld EUR.

Od szeregu lat rozwój gospodarki Irlandii bazuje na inwestycjach zagranicznych i eksporcie. Niewielki kraj liczący ok. 4,6 mln mieszkańców eksportuje rocznie towary o wartości około 90 mld EUR. W rekordowym dla irlandzkiego eksportu roku 2002 eksport wyniósł 94 mld EUR. W 2014 r. wartość eksportu zbliżyła się do historycznego maksimum osiągając 92,6 mld EUR. Dla porównania polski eksport w roku 2014 wyniósł 165,8 mld EUR. Szacuje się, iż ponad 70% wpływów z irlandzkiego eksportu generowane jest przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Firmy te na ogół mają wypracowane kanały dystrybucji i zbytu swoich towarów. Dlatego też troską irlandzkich władz jest pobudzanie eksportu realizowanego przez rodzimych przedsiębiorców, głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Irlandia może pochwalić się również sporymi osiągnięciami w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ich skumulowana wartość na koniec 2014 r. wyniosła 311,5 mld EUR. Inwestorzy zagraniczni, głównie amerykańscy przyczynili się w zdecydowany sposób do unowocześnienia gospodarki irlandzkiej i przekształcenia jej w gospodarkę opartą w dużej mierze o wiedzę. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Irlandii są kierowane głównie do sektora pośrednictwa finansowego (38%, 120 mld EUR), sektora farmaceutycznego (46 mld EUR) i ubezpieczeniowego (21 mld EUR).

Promocja eksportu

Promocją irlandzkiego eksportu zajmuje się rządowa agencja Enterprise Ireland. Działa ona na podstawie ustawy Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1998 i kompetencyjnie podlega Ministrowi Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacyjności (Minister for Jobs, Enterprise & Innovation). Zadania Agencji wykraczają poza sferę promocji eksportu i dotyczą takich obszarów działania jak: pobudzanie regionalnej przedsiębiorczości, inwestycje w badania i rozwój (R&D), pobudzanie produktywności i wzrostu wydajności pracy oraz pomoc w tworzeniu i rozwoju firm głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W 2014 r. budżet Enterprise Ireland wyniósł 343 mln EUR. Finansowany jest on głównie ze środków budżetowych oraz ze składek od przedsiębiorców za świadczone na ich rzecz usługi. Z całości budżetu 219 mln EUR przeznaczone zostało na rozwój firm, a 80 mln EUR stanowiły koszty utrzymania agencji.

Enterprise Ireland zajmuje się promocją eksportu firm irlandzkich będących wyłącznie ich klientami (firmy muszą zarejestrować się w bazie danych Agencji). Klientami mogą zostać wyłącznie firmy o kapitale irlandzkim, których usługi bądź towary mają szansę konkurować na rynkach zagranicznych. Pomocy udziela się również irlandzkim firmom z kapitałem zagranicznym sektora spożywczego oraz branż związanych z przetwórstwem irlandzkich surowców (zasobów naturalnych). Nie udziela się natomiast pomocy firmom nie będącym klientami Enterprise Ireland, firmom zagranicznym oraz tym, które zamierzają inwestować za granicą lub kupować za granicą towary. W pewnym zakresie pomoc udzielana jest także zagranicznym przedsiębiorcom zainteresowanym zakupem irlandzkich towarów.

Działania na rzecz promocji eksportu wykonywane są przez Enterprise Ireland w oparciu o 10 biur regionalnych zlokalizowanych w głównych miastach Irlandii (Athlone, Cork, Dublin, Dundalk, Galway, Letterkenny, Shannon, Sligo, Tralee i Waterford) oraz 31 biur zagranicznych. Agencja posiada 13 biur zlokalizowanych w Europie (Amsterdam, Budapeszt, Bruksela, Dusseldorf, Londyn, Madryt, Mediolan, Moskwa, Paryż, Praga, Stambuł, Sztokholm, Warszawa), 3 biura na Bliskim Wschodzie i Afryce (Dubaj, Johannesburg, Rijad), 8 biur w Azji (Hong Kong, Kuala Lumpur, New Delhi, Pekin i Szanghaj, Seul, Singapur, Tokio), 5 biur w Ameryce Północnej (Austin, Boston, Dolina Krzemowa, Nowy Jork, Toronto) oraz po jednym biurze w Ameryce Południowej (Sao Paulo) i Australii (Sydney). Promocja irlandzkiego eksportu na dodatkowe 29 rynków dokonywana jest bądź bezpośrednio z Dublina bądź też w oparciu o zasoby sąsiednich placówek (np. pomocy w promowaniu eksportu na Słowację udziela biuro w Pradze). W większości przypadków biura Enterprise Ireland zlokalizowane są przy Ambasadach tego kraju za granicą a ich kierownicy posiadają status dyplomatyczny. Z reguły zdecydowana większość pracowników zagranicznych biur Agencji (poza kierownikami) to pracownicy miejscowi.

Za większość usług świadczonych przez Enterprise Ireland na rzecz jej klientów pobierane są opłaty. Ich wysokość uzależniona jest od czasu poświęconego na pomoc dla konkretnej firmy i oscyluje w granicach 200 EUR za dzień pracy pracowników Agencji. Enterprise Ireland pomaga firmom w opracowaniu strategii wejścia na rynki zagraniczne w tym m.in. poprzez przygotowanie wizyt studyjnych, analizę ewentualnej konkurencji, opracowywanie list adresowych potencjalnych partnerów, pomoc w wyborze optymalnych kanałów dystrybucji czy przygotowanie kampanii reklamowej. W swoich działaniach na rynkach zagranicznych Agencja współpracuje z miejscowymi firmami konsultingowymi, które na zlecenie jej klientów mogą podjąć się wykonania indywidualnych zleceń (np. badań rynkowych konkretnych towarów), agencjami reklamowymi, biurami tłumaczy itp. W 2014 r. Agencja zorganizowała m.in. 18 misji zagranicznych dla swoich klientów (z czego 12 pod przewodnictwem członków rządu). W programie takich misji najczęściej są wizyty na branżowych imprezach wystawienniczych oraz udział w przygotowanych wcześniej przez Agencję indywidualnych spotkaniach z miejscowymi firmami. Z ostatnio opublikowanego raportu „Enterprise Ireland Annual Report & Accounts 2014” wynika, że irlandzkie firmy będące klientami Agencji wyeksportowały w 2014 r. towary i usługi za 18,6 mld EUR, co stanowiło 20,1% całości irlandzkiego eksportu. Raport Enterprise Ireland za 2014 r. dostępny jest tutaj.

Kredyty eksportowe i ich ubezpieczenia w Irlandii

Banki irlandzkie oferują szeroką gamę standardowych usług w zakresie wymiany walut, zarządzania płatnościami, kredytów eksportowych itp., które wspierają działalność miejscowych eksporterów. W Irlandii nie występuje jednak instytucja udzielająca kredytów eksportowych lub świadcząca ubezpieczenia dla kredytów eksportowych gwarantowanych przez irlandzki rząd. Od pewnego czasu o utworzenie takiego podmiotu zabiega federacja Banking & Payment Federation Ireland, która skupia około 70 krajowych i międzynarodowych członków sektora bankowego.

Promocja eksportu rolno-spożywczego

Promocją irlandzkiego eksportu rolno-spożywczego zajmuje się również Irlandzka Rada Żywności (Irish Food Board - Bord Bia). Działa ona na podstawie ustawy An Bord Bia Act 1994 i kompetencyjnie podlega Ministrowi Rolnictwa oraz Gospodarki Żywnościowej i Morskiej (Minister for Agriculture, Food and Marine). Rada zajmuje się promocją w kraju i za granicą irlandzkich wyrobów przemysłu spożywczego (w tym mleczarskiego oraz napojów alkoholowych), mięsa, ryb i żywca oraz produktów sektora ogrodniczego. Promocja eksportu odbywa się poprzez sieć 11 biur zagranicznych zlokalizowanych w Amsterdamie, Dubaju, Dusseldorfie, Londynie, Madrycie, Mediolanie, Moskwie, Nowym Jorku, Paryżu, Szanghaju i Sztokholmie. Dodatkowo instytucja ta posiada 25 konsultantów działających w ramach ambasad w poszczególnych krajach. W swojej działalności promocyjnej Bord Bia nie tylko udziela pomocy firmom irlandzkim w plasowaniu ich produktów na zagranicznych rynkach, lecz również przeprowadza kampanie promocyjne w poszczególnych krajach mające na celu zwiększenie zainteresowania miejscowych konsumentów irlandzką żywnością. Celem takich kampanii był m.in. wzrost sprzedaży irlandzkich wyrobów mleczarskich (masła, serów), napojów alkoholowych (piwa, whiskey) czy też wołowiny. Budżet Bord Bia wyniósł w 2014 r. 50,2 mln EUR i finansowany był głównie ze środków budżetowych.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania Irlandzkiej Rady Żywności dostępne są w raporcie „Bord Bia Annual Report 2014”.

Promocja inwestycji zagranicznych (FDI)

Promocją bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Irlandii zajmuje się rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu (Industrial Development Agency Ireland (IDA). Działa ona na podstawie ustawy Industrial Development Act 1993 i kompetencyjnie podlega Ministrowi Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacyjności (Minister for Jobs, Enterprise & Innovation). W 2014 r. budżet Agencji wyniósł 148,8 mln EUR. Po stronie wydatków 41,4 mln EUR zostało przeznaczone na bieżące finansowanie działalności IDA, zaś pozostałe środki w większości przypadków zostały przeznaczone na granty dla inwestorów.

IDA tak jak Enterprise Ireland funkcjonuje w oparciu o biura regionalne zlokalizowane w głównych miastach Irlandii oraz biura zagraniczne. W 2014 r. IDA posiadało 9 biur krajowych (Athlone, Cork, Dublin, Dundalk, Galway, Letterkenny, Limerick, Sligo i Waterford) oraz 20 biur zagranicznych zlokalizowanych w 11 krajach. Najwięcej, bo aż 7 biur IDA posiada w Stanach Zjednoczonych (Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Nowy Jork oraz 2 biura w Kalifornii). W Europie znajdują się 4 biura IDA (Frankfurt, Londyn, Moskwa i Paryż), w Azji 7 (Bombaj, Pekin, Seul, Shenzhen, Singapur, Szanghaj i Tokio) oraz po jednym biurze w Ameryce Południowej (Sao Paulo) i Australii (Sydney). Lokalizacja biur IDA za granicą w dużej mierze pokrywa się z kierunkami napływu FDI (głównie są to Stany Zjednoczone). Przy tworzeniu mapy placówek zagranicznych uwzględniono również rynki perspektywiczne, z których z czasem mogą zacząć napływać inwestycje (kraje BRIC: Brazylia, Rosja, Indie i Chiny).

W przeciwieństwie do Enterprise Ireland biura IDA nie są tworzone przy Ambasadach Irlandii za granicą (wyjątek stanowi biuro w Moskwie), natomiast tak jak i w przypadku Enterprise Ireland zdecydowana większość pracowników zagranicznych biur IDA (poza kierownikami) to pracownicy miejscowi.

Według danych irlandzkiego urzędu statystycznego wartość zainwestowanego w Irlandii kapitału zagranicznego w 2014 r. wyniosła 23 mld EUR.

Według rocznego raportu IDA za 2014 r. inwestorzy zagraniczni obsługiwani przez tę agencję stworzyli 15 tys. nowych miejsc pracy. W ubiegłym roku agencja pomagała inwestorom przy 197 projektach. 88 firm zagranicznych po raz pierwszy zdecydowało się na inwestycje w Irlandii. 80 projektów miało charakter rozbudowy istniejących już przedsięwzięć, a 29 projektów inwestycyjnych realizowanych było w badania i rozwój. IDA ocenia, że na koniec 2014 r. w Irlandii działało 1.195 firm z udziałem obcego kapitału, którym IDA udzieliła wsparcia. Firmy te zatrudniały ponad 174 tys. pracowników.

Szczegółowe informacje nt. zagranicznych inwestycji w Irlandii w 2014 r. dostępne są w raporcie „IDA Annual Report 2014”.