Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJeśli chcesz pracować w Irlandii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Przemysław Buczkowski | 2017-03-23 16:35:51
irlandia, praca, gospodarka

W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi 9,25 euro.

 

 

Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń socjalnych, a także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej jest posiadanie numeru PPS (Personal Public Service Number), czyli odpowiednika polskiego numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).

Numer PPS nabywa się w irlandzkim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Social Welfare – www.welfare.ie). Sprawę załatwia się osobiście w najbliższym oddziale tego urzędu, gdzie należy wylegitymować się dokumentem tożsamości, podać swoje dane osobowe oraz przedstawić dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w Irlandii.

Numer PPS zamieszczany jest na wszelkich dokumentach i korespondencji z/do irlandzkiego Urzędu Skarbowego (Revenue Commissioners – www.revenue.ie) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Social Welfare).

Pracownik ma prawo otrzymać dodatkową zapłatę za pracę w niedzielę.

 

Prawa pracownicze przysługujące cudzoziemcom

 

Kontrakt i warunki zatrudnienia są negocjowane między pracodawcą i pracownikiem. Umowa o pracę nie może oferować warunków gorszych, niż wyznaczone prawem minimalne uprawienia.

Pracodawca zobowiązany jest do podania na piśmie istotnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia pracownika w terminie do dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia przez niego pracy (ustawa z 1994 r. o warunkach zatrudnienia). Informacje obejmują:

 • nazwę i adres pracodawcy
 • miejsce pracy
 • stanowisko/charakter pracy
 • datę rozpoczęcia zatrudnienia
 • okres zatrudnienia – jeśli zatrudnienie jest tymczasowe
 • datę zakończenia umowy – jeśli zatrudnienie jest na czas określony
 • stawkę wynagrodzenia oraz okres referencyjny dla określenia minimalnego wynagrodzenia
 • okres naliczania płacy (częstotliwość, z jaką pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie)
 • godziny pracy (i nadgodziny)
 • urlop płatny
 • postanowienia dotyczące okresów niezdolności do pracy z powodu wypadku lub choroby
 • informacje o emeryturach i emeryturach pracowniczych
 • okres wypowiedzenia, który będzie obowiązywać pracownika i pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy o pracę
 • adnotacje do innych zbiorowych umów, które mają wpływ na umowę o pracę

 

 

Płaca minimalna

 

Irlandzka ustawa o minimalnym wynagrodzeniu krajowym gwarantuje pracownikom minimalną stawkę wynagrodzenia w wysokości 9,25 euro za godzinę (jeśli pracownik ukończył 18 lat i pracował przez co najmniej dwa lata od momentu ukończenia 18 lat). Niższe stawki wynagrodzenia mają odniesienie do innych kategorii pracowników.

 

 

Niektóre sektory gospodarki, w tym rolnictwo, budownictwo, hotelarstwo i gastronomia, są objęte porozumieniami, które wyznaczają minimalne stawki wynagrodzenia. Mogą być one wyższe, niż te ustalone jako krajowa płaca minimalna dla zatrudnionych w wymienionych gałęziach gospodarki. Szczegóły dostępne są na stronie http://www.labourcourt.ie/

 

Wypłata

 

Zgodnie z ustawą 1991 r. o wypłacie wynagrodzeń pracodawca, wraz z wypłatą wynagrodzenia, musi wydać pracownikowi pisemne, szczegółowe zestawienie jego płacy brutto oraz wszystkich potrąceń, których dokonał przy wyliczaniu płacy netto.

Jeśli wynagrodzenie wpływa na konto bankowe pracownika, pracodawca powinien tak szybko jak to możliwe, po dokonaniu przelewu, przedstawić zatrudnionemu zestawienie płacy i potrąceń. Ustawa chroni pracowników także przed bezprawnymi potrąceniami z wypłat.

 

Czas pracy

 

Ustawa o organizacji czasu pracy z 1997 r. określa prawa pracowników w zakresie:

 • maksymalnej tygodniowej liczby godzin pracy – pracodawca nie może wymagać od pracownika, aby pracował więcej niż 48 godzin w tygodniu, z uśrednieniem do czterech, sześciu lub dwunastu miesięcy (w większości okres uśrednienia wynosi nie więcej niż cztery miesiące)
 • minimalnego czasu odpoczynku/przerwy – pracownik ma prawo do minimum 11 godzin odpoczynku (liczonych jako ciągłość) na dobę; 24-godzinnego odpoczynku w ciągu tygodnia, a w czasie pracy do dwóch przerw 15-minutowych – pierwsza po przepracowaniu 4,5 godziny, druga po przepracowaniu w sumie 6 godzin – lub jednej przerwy 30-minutowej po przepracowaniu 6 godzin

 

Urlop

 

Prawo do urlopu jest naliczane od pierwszego dnia zatrudnienia. Minimalny roczny urlop wynosi cztery tygodnie robocze na rok zatrudnienia. Jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż jeden rok, przysługujący urlop także jest proporcjonalnie krótszy.

Jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, przysługuje mu roczny urlop w wymiarze 8 proc. sumy przepracowanych godzin, nie więcej jednak niż cztery tygodnie.

Pracownicy zatrudnieni na pełen etat są również uprawnieni do dziewięciu świąt publicznych w ciągu roku, w odniesieniu do których pracodawca może zaoferować jedną z poniższych opcji:

 • dnia wolnego z pełnym wynagrodzeniem
 • innego dnia wolnego w zamian w ciągu miesiąca
 • dodatkowego dnia urlopu rocznego
 • zapłaty za ten dzień jako za dodatkowy dzień pracy

Z praw wynikających ze świąt publicznych mogą także skorzystać osoby zatrudnione na pół etatu, ale muszą przepracować minimum 40 godzin w ciągu pięciu tygodni poprzedzających święto.

 

Święta publiczne w Irlandii:

 • Nowy Rok
 • Dzień Świętego Patryka
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • Pierwszy poniedziałek maja
 • Pierwszy poniedziałek czerwca
 • Pierwszy poniedziałek sierpnia
 • Ostatni poniedziałek października
 • Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

 

Dyskryminacja

 

Pracownicy chronieni są przed dyskryminacją w miejscu pracy bez względu na ich wiek, płeć, stan cywilny, stan rodzinny, rasę, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność czy przynależność do wspólnoty wędrowniczej (ustawa o równości zatrudnienia z 1998 r.).

Zapytania i zażalenia w tej kwestii mogą być kierowane do Urzędu Spraw Obrony Równości, który ma siedzibę na Clonomel Street, Dublin 2, telefon (01) 417 3333 lub numer taniego połączenia telefonicznego 1890 24 55 45.

 

Urlop macierzyński

 

Kwestie wiązane z urlopem macierzyńskim reguluje ustawa o ochronie macierzyństwa z 1994 r. Informacji na ten temat udziela także Urząd do Spraw Obrony Równości z siedzibą na Clonomel Street, Dublin 2, telefon (01) 417 3333 lub numer taniego połączenia telefonicznego 1890 24 55 45.

 

Zwolnienia

 

Pracownik musi być zatrudniony przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, aby przysługiwało mu prawo do wniesienia przeciw pracodawcy skargi o nieuczciwe zwolnienie. Dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem agencji, skarga o nieuczciwe zwolnienie może być wniesiona przeciw firmie, w której pracownik jest zatrudniony, a nie przeciw agencji pracy.

Warunek 12-miesięcznego zatrudnienia do nabycia prawa do skargi nie działa, jeśli zwolnienie wynikało z poniższych przyczyn:

 • członkostwa lub działalności w związku zawodowym
 • przekonań religijnych lub politycznych
 • wieku, płci, stanu cywilnego, stanu rodzinnego, rasy, religii, orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub przynależności do społeczności wędrowniczej,
 • wystąpienia na drogę prawną przeciwko pracodawcy lub gdy pracownik był/jest świadkiem w postępowaniu przeciwko pracodawcy
 • pracownik korzysta lub starał się korzystać z przysługujących mu praw, dotyczących zatrudnienia
   

Zwolnienie można uznać za nieuczciwe, gdy pracodawca nie jest w stanie przedstawić solidnego uzasadnienia.
 

Zwolnienie uznaje się za uczciwe, jeśli wynika z poniższych przyczyn:

 • braku odpowiednich kompetencji, kwalifikacji lub zdolności do wykonywania danej pracy
 • niepoprawnego zachowania i złego prowadzenia się pracownika
 • zwolnień grupowych
 • kontynuacja zatrudnienia pracownika byłaby sprzeczna z innymi wymogami prawnymi
 • gdy istnieją inne ważne podstawy

Jeśli Pełnomocnik Egzekucji Praw lub Trybunał Apelacyjny w Sprawach Zatrudnienia wykaże, że pracownik został zwolniony z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wymienione powyżej, zwolnienie automatycznie uznaje się za nieuczciwe.

 

Minimalny okres wypowiedzenia

 

Każdy pracownik, którego okres zatrudnienia wynosi minimum 13 tygodni i który pracuje co najmniej 8 godzin tygodniowo, uprawniony jest do minimalnego okresu wypowiedzenia.
 

Źródło: www.citizensinformation.ie

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

oferta TBZ dentysta

oferta TBZ dentysta
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert